HYDROGEOLOGIA

 • projektowanie, nadzorowanie i dokumentowanie:
  • wierceń hydrogeologicznych,
  • odwodnień złóż kopalin,
  • wykopów budowlanych,
 • prace i badania terenowe:
  • hydrogeologiczne, hydrochemiczne, sozologiczne,
  • pobór próbek wód podziemnych i powierzchniowych,
  • pomiary stężenia gazów w powietrzu podglebowym (zdjęcie gazowe),
 • projekty techniczne renowacji, rekonstrukcji i likwidacji otworów wiertniczych
 • bazy danych
 • modelowanie przepływu wód podziemnych
 • wyznaczanie stref ochronnych ujęć wód
 • wyznaczanie obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych
 • dokumentacje hydrogeologiczne:
  • ustalające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych w tym solanek, wód leczniczych i termalnych,
  • ustalające zasoby eksploatacyjne źródeł naturalnych,
  • ustalające zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego,
  • w związku z wykonywaniem prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi,
  • określające warunki hydrogeologiczne w związku z:
   • projektowaniem odwodnień do wydobywania kopalin ze złóż,
   • projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
   • projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne,
   • ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych
 • operaty wodnoprawne na:
  • pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
  • eksploatację urządzeń wodnych,
  • odprowadzanie ścieków,
  • odprowadzanie wód opadowych
 • zgłoszenia wodnoprawne